HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Vedtægter

§ 1 Navn

Klubbens navn er: HASA Halliwick Svømmeklubben i Århus, HASA Klubben har hjemsted i Århus Kommune

§ 2 Formål

At undervise børn og voksne med hvilket som helst handicap i svømning efter Halliwick konceptet og drive motionssvømning samt konkurrencesvømning efter Halliwick konceptets konkurrence regler. Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Klubbens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3 Medlemskab

A: Ret til at blive medlem af klubben har personer over 4 år, der er interesseret i denne form for svømning, og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

B: Medlemskab ophører, når et medlem udmelder sig eller står i kontingentrestance i mere end 6 måneder. Ingen kan genoptages som medlem, før kontingentrestancen er betalt.

C: Styregruppen kan udelukke et medlem, hvis forhold giver anledning hertil. Dog skal førstkommende generalforsamling afgøre en eventuel eksklusion med mindst 2/3 stemmer for, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

D: Æresmedlemmer kan vælges af en fuldtallig, enig styregruppe.

§ 4 Generalforsamling

A: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første halvdel af marts måned.

B: Indkaldelsen sker skriftlig med 3 ugers varsel med angivelse af følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
7. Valg af styregruppe og 1 suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være styregruppen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

C: Stemmeret har alle medlemmer over 12 år. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

D: Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år.

E: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra forslag vedrørende lovændringer og eksklusion. Afstemningen foretages skriftlig, hvis blot eet medlem forlanger dette. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

F: Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af styregruppen og skal indkaldes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til styregruppen. I sidstnævnte tilfælde skal generelforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor styregruppen. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne ed 14 dages varsel af det emne, der ønskes behandlet.

§ 6 Styregruppen

Styregruppen består af:
1. Formand og ansvarlig for økonomi
2. Kommunikations- og udviklingsansvarlig
3. Svømme koordinationsansvarlig

Følgende personer kan ikke være medlem af styregruppen:
1. Medlemmer af bestyrelser, fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben, samt
2. Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for ansatte for ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller anden virksomhed, der udlejer lokaler m.m. til klubben, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben, samt
3. Ejer af lokaler m.m., der udlejes til klubben.

A: Det forudsættes, at mindst et medlem af styregruppen har et kendskab til Halliwick konceptet og dets grundholdning.

B: Styregruppens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Et medlem afgår ulige år, 2 medlemmer afgår lige år.

C: Styregruppen konstituerer sig selv.

D: Suppleanten vælges hvert år. En suppleant, der er indtrådt i styregruppen følger det pågældende styregruppemedlems valgperiode.

E: Revisorerne vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at 1 revisor er på valg hvert år. Revisorsuppleant skal vælges hvert år.

F: Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

G: Styregruppen afholdes mindst 4 møder om året. Alle styregruppens medlemmer kan indkalde til møde. Styregruppen er beslutningsdygtig, når de alle er til stede. Hvis et medlem er forhindret, skal suppleanten indkaldes. Der føres protokol over styregruppens beslutninger.

§ 7 Ansvarsområder og udvalg

Klubben har følgende faste ansvarsområder, som besættes ved valg på generalforsamlingen:

A. Regnskabsfører

B. Kontaktperson for Svømmeundervisningen

C. Kontaktperson for Redaktionsudvalget

D. Kontaktperson for Medlemspleje

E . Andre ansvarsområder og udvalg kan oprettes efter behov af styregruppen.

§ 8 Økonomi og regnskab

Styregruppen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingent dækker helårligt pr. 1. juli at regne. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige styregruppemedlemmer og regnskabsfører. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsetik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Driftsregnskab og status pr. 31. december skal afleveres til revisorerne senest 1. februar følgende år. Styregruppen bør om nødvendigt søge andre finansieringsmidler end kontingent. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige styregruppemedlemmer og revisorer. Styregruppen er ansvarlig over for Århus Byråd for anvendelsen af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. , for regnskab og dokumentation for klubbens virksomhed.

§ 9 Hæftelse

Styregruppens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som klubben eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retstridig handling elle undladelse, der kan tilegnes den pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Styregruppens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for klubbens tilskud efter denne lov. For de forpligtelser, der påhviler klubben i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 10 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være styregruppen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtage vedtægtsændringer ved simpelt stemmeflertal.

§ 11 Opløsning

Falder behovet for foreningen bort, skal eventuelle midler tilfalde andre tilsvarende svømmeklubber, eller eventuelt andre idrætsforeninger for handicappede. Opløsningen og midlernes placering vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ikrafttræden Disse vedtægter, der afløser de på generalforsamling den 27/1-1972, med ændringer af den 14/3-1973, den 7/3-1974, den 18/4-2001,og på den ekstra ordinære generalforsamling 27/4-2011 vedtagne ændringer træder i kraft den 30/4-2011.